کشمش انگور سفید قیمت بازار ارز را تکان داد

تغییر از رژیم غذایی تصفیه شده به رژیم غذایی غنی از فیتوشیمیایی باعث کاهش افزایش و همچنین افزایش قابل توجهی در مصرف کربوهیدرات و کاهش قابل توجهی در دریافت پروتئین شد.

در پایان مطالعه، میزان کلسترول نسبت به پایه کاهش یافت. با این حال، نتایج این دو مطالعه را نمی توان منحصراً به کشمش نسبت داد، بلکه به رژیم غذایی بر اساس غذاهای کامل و تصفیه نشده مربوط می شود.

ارتباط مصرف انفرادی میوه و سبزیجات با خطر ابتلا به فشار خون بالا را در سه مطالعه کوهورت آینده‌نگر بزرگ با  شرکت‌کننده و بیش از 20 سال پیگیری بررسی کردند.

کل مصرف میوه کامل با خطر کمتر ابتلا به فشار خون بالا مرتبط بود، در حالی که مصرف کل سبزیجات با خطر ابتلا به فشار خون بالا ارتباط نداشت.

در مورد کشمش انگور سفید با کاهش خطر فشار خون همراه بود.بعدها، همان نویسندگان مطالعه متقاطع مشابهی را   طراحی کردند.

8 هفته طول کشید. در طول چهار هفته اول، شرکت کنندگان غذاهای تصفیه شده و فرآوری شده مصرف کردند و در چهار هفته گذشته آنها به رژیم غذایی غنی از آجیل و دانه ها تغییر دادند.

پس از چهار هفته مداخله، کل چربی دریافتی بدون تغییر باقی ماند، اگرچه تغییری در توزیع اسیدهای چرب در پلاسما وجود داشت.

اسیدهای چرب تک غیراشباع و چند غیراشباع  افزایش یافتند، در حالی که اسیدهای چرب اشباع کاهش یافتند. افزایش مصرف تری گلیسیرید و فیبر با کاهش کلسترول رژیم غذایی، کلسترول همراه بود.

به نظر می رسد فشار خون، یک عامل خطر برای فشار خون بالا، پس از مصرف 84 گرم کشمش در روز کاهش می یابد.

به گفته نویسندگان، افزایش مصرف فیبر غذایی و پتاسیم موجود در کشمش ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند.

نوشیدنی تست تحمل گلوکز با کشمش با نوار انرژی با طعم شکلات با در گروه IFG بالاتر بود، در حالی که تفاوت معنی داری در سرم بدون چربی مشاهده نشد.